اکانت تان 12

380000 تومان

دسته بندی ها:

🔖#کد_اگهی526

👤 نام اکانت :*SOLTAN ALI

🔰 لول اکانت:170

🏠 لول خانه مرکزی:12

🏘 لول خانه دهکده دوم:7

👥 تعداد گارگر:5

‌💎 تعداد جم:5

🤴🏻 لول بربرکینگ:41

👸🏻 لول آرچرکوئین:51

🧔🏼 لول گرندواردن:22

👨‍🎤 هیروچمپیون:❌

💎 تعداد جم برای تغییر نام:1000

💠 سوپرسل آیدی :بله

💰 قیمت:370

📝 توضیحات: